Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin.

Postępowania doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie matematyka prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Procedury i obowiązujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. – o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2023 poz. 212
  link
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  link
 • ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  link
 • uchwała nr 58/2019 Senatu US – Statut US – ujednolicona wersja na dzień 11 maja 2022 r.
  link

 

Baza osób, którym nadano stopnie naukowe lub, których procedury są w toku, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje

Obsługę administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego wszczęte po 1 października 2019 r. prowadzi Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze (§15 ust.1 – uchwała nr 85/2021 Senatu US z dnia 29 września 2021 r.)

Wszystkie postępowania awansowe wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. obsługiwane są za pośrednictwem Sekcji ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

 

Przewody doktorskie (przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.)

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 pkt.2 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

 

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

Tekst ujednolicony. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695)

*/ Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) – zmiana art. 179 ust. 4

Postępowania habilitacyjne

Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy składać do Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora prowadzone są przez Radę Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków w sprawie nadania tytułu profesora zamieszczone są na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

 

Aktualne informacje w sprawie nadania tytułu profesora znajdują się na stronie Działu Nauki i Projektów Naukowych US: http://dn.usz.edu.pl/postepowania-awansowe/

mgr Malwina Bondarewicz

Biuletyn Informacji Publicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Dynamiczne zeta funkcje typu Reidemeistera

data wszczęcia postępowania: 28 kwietnia 2023 r.
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
promotor: dr hab. Alexander Felshtyn, prof. US

recenzent: prof. dr hab. Grzegorz Banaszak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
recenzent: prof. dr hab. Grzegorz Graff – Politechnika Gdańska
recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jezierski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

streszczenie – mgr Malwina Bondarewicz – (pobierz załącznik)
rozprawa – mgr Malwina Bondarewicz – (pobierz załącznik)

uchwały ws. powołania recenzentów – mgr Malwina Bondarewicz – (pobierz załącznik)

 

mgr Alessandro Linzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Algebraic hyperstructures in the model theory of valued fields

data wszczęcia postępowania: 30 marca 2022 r.
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
promotor: prof. dr hab. Franz-Viktor Kuhlmann

recenzent: Prof. Dr. Hagen Knaf – RheinMain University of Applied Sciences w Weisbaden, Niemcy
recenzent: Prof. dr hab. Piotr Kowalski – Instytut Matematyczny Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
recenzent: Prof. dr hab. Wiesław Kubiś – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

streszczenie – mgr Alessandro Linzi – (pobierz załącznik)
rozprawa – mgr Alessandro Linzi – (pobierz załącznik)
recenzje – mgr Alessandro Linzi – (pobierz załącznik)

uchwały ws. powołania recenzentów – mgr Alessandro Linzi – (pobierz załącznik)

uchwała ws. nadania stopnia naukowego doktora – (pobierz załącznik)

 

mgr Hanna Maria Ćmiel

Biuletyn Informacji Publicznej

Temat rozprawy doktorskiej: Continuity of Roots and Values for Valued Fields

data wszczęcia postępowania: 30 marca 2022 r.
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
promotor: prof. dr hab. Franz-Viktor Kuhlmann

recenzent: Ph.D. Mark Spivakovsky – Institut de Matématiques de Touluse Université Paul Sabatier, Francja
recenzent: Ph.D. Josnei Antonio Novacoski – Departamento de Matematica Universidade Federal de São Carlos, Brayzlia
recenzent: dr hab. Przemysław Koprowski, prof. UŚl – Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

streszczenie – mgr Hanna Maria Ćmiel – (pobierz załącznik)
rozprawa – mgr Hanna Maria Ćmiel – (pobierz załącznik)
recenzje – mgr Hanna Maria Ćmiel – (pobierz załącznik)

uchwały ws. powołania recenzentów – mgr Hanna Maria Ćmiel – (pobierz załącznik)

uchwała ws. nadania stopnia naukowego doktora – (pobierz załącznik)