Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin.

Postępowania doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie matematyka prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Procedury i obowiązujące akty prawne:

 

Baza osób, którym nadano stopnie naukowe lub, których procedury są w toku, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje

Obsługę administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego wszczęte po 1 października 2019 r. prowadzi Dział Nauki i Projektów Naukowych (§ 12 – załącznik do uchwały nr 99/2019 Senatu US z dnia 11 lipca 2019 r.).

Wszystkie postępowania awansowe wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. obsługiwane są za pośrednictwem Sekcji ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

 

Przewody doktorskie (przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.)

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.*, odpowiednio umarza się albo zamyka.

 

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

Tekst ujednolicony. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695)

*/ Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) – zmiana art. 179 ust. 4

Postępowania habilitacyjne

Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy składać do Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora prowadzone są przez Radę Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków w sprawie nadania tytułu profesora zamieszczone są na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

 

Aktualne informacje w sprawie nadania tytułu profesora znajdują się na stronie Działu Nauki i Projektów Naukowych US: http://dn.usz.edu.pl/postepowania-awansowe/