Instytut Matematyki zatrudnia 24 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 13 doktorów habilitowanych (5 osób z tytułem profesora) oraz 11 osób ze stopniem doktora. Jedenastu doktorów habilitowanych zatrudnionych jest na pierwszym etacie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze względu na znaczny udział matematyków zagranicznych wśród kadry samodzielnej, nasz instytut jest faktycznie międzynarodowym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym.

Instytut Matematyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

Pracownicy opublikowali znaczącą ilość (ponad 800) artykułów, z czego większość w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, oraz wygłosili ponad 400 komunikatów i odczytów naukowych na konferencjach i w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

Warto podkreślić, że w okresie ostatnich dwudziestu lat znaczącą ilość stopni naukowych doktora uzyskano w ośrodkach zagranicznych. Część z nich zaowocowało długoterminowymi stażami w renomowanych ośrodkach: A. Dąbrowski (Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn, 25 miesięcy w latach 1993-1996 oraz 2006-2007; DPMMS, Cambridge, 8 miesięcy w 1995), J. Kędra (Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn, 12 miesięcy w 2001), P. Krasoń (Lehigh University, USA, 10 miesięcy w latach 1991-1992), A. Wiśniewski (ETH, Zürich, 10 miesięcy w latach 1991-1992). W roku 2012 A. Felshtynprzebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Institute for Advanced Study w Princeton.

W latach 1995-2020 piętnastu pracowników Instytutu Matematyki realizowało 23 grantów badawczych KBN oraz NCN ( E. Ciechanowicz, A. Dąbrowski, A. Felshtyn, J. Kędra, P. Krasoń, F. V. Kuhlmann, H. Meltzer, A. Narloch, Hong Thai Nguyen, P. Polak, G. Sklyar, G. Szkibiel, L. Szymaszkiewicz, M. Wieczorek, J. Woźniak). G. Sklyar i V. Korobov brali udział w międzynarodowym programie naukowym NATO Linkage Grant (wspólnie z uniwersytetami w Darmstadt, Bayreuth, Kharkov). P. Krasoń i A. Dąbrowski brali udział w międzynarodowym węźle Arithmetic Algebraic Geometry. Ponadto uzyskano ponad 30 grantów indywidualnych (staże zagraniczne).

Wykaz ważniejszych publikacji Instytutu Matematyki w latach od roku 1996 pokazuje wzrost i stabilizację rozwoju naukowego na wysokim poziomie.

W Instytucie Matematyki prowadzone są cztery seminaria:

Od 1999 roku istnieje Kolokwium Instytutowe, na którym swoje referaty wygłosiło kilkudziesięciu zaproszonych gości (m.in. prof. J. Browkin, prof. B. Hajduk, prof. H. Hudzik, prof. P. Pragacz, prof. A. Schinzel, prof. D. Simson, prof. M. Wodzicki) oraz kilkunastu pracowników naszego instytutu.

Od 2005 roku odbywa się corocznie Szczecińskie Kolokwia Matematyczne.

W latach 1986-2012 Instytut Matematyki wypromował ponad 700 magistrów matematyki. Niektórzy (np. G. Szkibiel, E. Ciechanowicz, J. Kędra, K. Krawciów, D. Kędzierski, M. Pawłowicz) już w okresie studiów uzyskali oryginalne wyniki naukowe (poparte publikacją) oraz w większości zasilili kadrę pracowników Instytutu Matematyki. Warto również wspomnieć, że nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: A. Dąbrowski(1999), J. Kędra (2001) oraz P. Krasoń (2004). Ponadto w 2009 roku mgr Alicja Żelezik uzyskała wyróżnienie w konkursie im. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką za swoją pracę magisterską „Zbiory doskonałe i sumy podszeregów” napisaną pod kierunkiem prof. F. Prus-Wiśniowskiego.

Od roku 2006 Instytut Matematyki przy współudziale Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego organizuje coroczne Ogólnopolskie Konferencje Naukowe Dydaktyków matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, a od roku 2010 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie.