• Studia II°

 • Opis

  Czas trwania: 2 lata, obejmują 4 semestrów.

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka:

  • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań
  • posiada umiejętności: konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi pry rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,
  • jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiada umiejętności inicjowania nowego modelu działania
  • zna język na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.

  Student podczas studiów może wybrać jedną z pośród 3 specjalności: zastosowania matematyki, nauczycielska.

 • Praktyki

  Studenci specjalności nauczycielskiej, drugiego stopnia studiów, odbywają praktyki w szkole gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

  Praktyki nauczycielskie

  Celem praktyk nauczycielskich jest przygotowanie studentów do nauczania w szkole gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. Odbycie praktyk normuje regulamin.

  Opiekunem praktyk nauczycielskich w Instytucie Matematyki jest: dr hab. Małgorzata Makiewicz

  Organizacją praktyk pedagogicznych w Uniwersytecie Szczecińskim zajmuje się:

  Uniwersyteckie Centrum Edukacji
  ul. Szwoleżerów 18
  71-392 Szczecin, tel. 0 91 444 28 95

 • Egzamin i praca magisterska

  Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka trwają przez 4 semestrów i kończą się złożeniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.

  Praca magisterska stanowi samodzielne opracowanie zagadnienia matematycznego wykraczającego poza treści nauczane w trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka. Praca magisterska ma formę pisemną i jest napisana z zastosowaniem profesjonalnego edytora tekstów matematycznych np. LaTeX-a (zalecane jest użycie internetowego edytora ShareLaTeX/Overleaf (link). Praca magisterska podlega obowiązkowemu sprawdzeniu z wykorzystaniem uczelnianego programu antyplagiatowego.

  Załączniki:

 • Plany studiów i sylabusy

  Programy kształcenia, plany studiów oraz sylabusy dostępne są w systemie EGERIA, link poniżej: