• Studia I°

 • Opis

  Czas trwania: 3 lata, obejmują 6 semestrów.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka:

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań,
  • posiada umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania problemów matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, korzysta z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych,
  • jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiada umiejętności inicjowania nowego modelu działania,
  • zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.

  Student podczas studiów może wybrać jedną z pośród 5 specjalności: zastosowania matematyki, teoria kodowania, teoria optymalizacji i sterowania, analityka procesów gospodarczych, nauczycielska.

 • Praktyki

  Po drugim roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) student jest zobligowany do odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych, a w przypadku specjalności nauczycielskich praktyk przygotowujących do zawodu nauczyciela w szkole podstawowej.

  Praktyki zawodowe

  Praktyki zawodowe mają charakter ciągły i odbywają się w dwóch częściach: dwa tygodnie w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej po 4 semestrze studiów oraz jeden tydzień w trakcie przerwy zimowej po 5 semestrze studiów. Celem praktyk zawodowej jest weryfikacja własnej wiedzy oraz umiejętności w odniesieniu do wymagań stawianych przez potencjalnych pracodawców, a także poszerzenie tej wiedzy oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Zasady odbywania oraz zaliczania praktyk normuje regulamin praktyk zawodowych. Po odbytych praktykach student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk zawodowych wypełniony dziennik praktyk oraz kartę oceny praktyki, które stanowią podstawę zaliczenia praktyki.

  Opiekunem praktyk zawodowych w Instytucie matematyki jest: dr Piotr Polak

  Praktyki nauczycielskie

  Celem praktyk nauczycielskich jest przygotowanie studentów do nauczania w szkole podstawowej. Odbycie praktyk normuje regulamin.

  Opiekunem praktyk nauczycielskich w Instytucie Matematyki jest: dr hab. Małgorzata Makiewicz

  Organizacją praktyk pedagogicznych w Uniwersytecie Szczecińskim zajmuje się:

  Uniwersyteckie Centrum Edukacji
  ul. Szwoleżerów 18
  71-392 Szczecin, tel. 0 91 444 28 95

 • Egzamin i praca dyplomowa

  Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka trwają przez 6 semestrów i kończą się złożeniem pracy licencjackiej oraz egzaminem licencjackim.

  Praca licencjacka stanowi samodzielne opracowanie zagadnienia matematycznego wykraczającego poza treści nauczane w trakcie studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka. Praca licencjacka ma formę pisemną i jest napisana z zastosowaniem profesjonalnego edytora tekstów matematycznych np. LaTeX-a (zalecane jest użycie internetowego edytora ShareLaTeX/Overleaf (link). Praca dyplomowa podlega obowiązkowemu sprawdzeniu z wykorzystaniem uczelnianego programu antyplagiatowego.

  Załączniki:

 • Plany studiów i sylabusy

  Programy kształcenia, plany studiów oraz sylabusy dostępne są w systemie EGERIA, link poniżej: